Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

používania služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.1.              Úvodné ustanovenia

1.       Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len TASR"), IČO: 31 320 414, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddelenie Po, vložka č. 37/B, poskytuje za nižšie uvedených podmienok Užívateľom produkty, služby, internetové stránky a aplikácie zo spravodajského servisu TASR a z digitalizovaného archívu TASR umiestnené pod doménovým menom tasr.sk a iných doménach prevádzkovaných TASR (ďalej len Služby, jednotlivo tiež Služba).

 

2.       Vzťah TASR s Užívateľom zhora uvedených Služieb sa riadi týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej rovnako VZPalebo Podmienky). Súčasťou týchto Podmienok sú Špeciálne zmluvné podmienky pre licenčné zmluvy k dielam uvedené v prílohe č. 1  k týmto Podmienkam (ďalej len príloha č. 1).

 

2.              Definície

1.       Užívateľ. Užívateľom je každá osoba, ktorá používa akúkoľvek Službu alebo ktorá v súlade s týmito Podmienkami vykonala registráciu alebo každá osoba, ktorá sa už v minulosti zaregistrovala pre využívanie niektorej konkrétnej Služby TASR.

 

2.       Tretia osoba. Treťou osobou je akýkoľvek subjekt odlišný od TASR a Užívateľa.

 

3.       Služby. Službami sa rozumie poskytovanie licencie k obrazovému materiálu, predaj fotografií a ďalších služieb a poskytovanie prístupu k internetovým stránkam a aplikáciám TASR umiestnených na Webových stránkach.

 

4.       Webové stránky (jednotlivo tiež Webová stránka). Verejné webové stránky umiestnené pod doménou tasr.sk a iných doménach prevádzkovaných TASR.

 

5.       Užívanie Služieb. Užívaním Služieb sa rozumejú všetky činnosti Užívateľa vykonávané na Webových stránkach.

 

6.       Obsah Služieb. Obsah Služieb predstavuje súhrn Obsahu TASR, Obsahu Užívateľa a Obsahu Tretích osôb.

1.            Obsah TASR. Obsahom TASR sa rozumie najmä všetky obrazové materiály - fotografie, videá a iné autorské diela a súvisiaci informačný materiál a titulky a iné materiály a informácie predkladané TASR zo spravodajského servisu TASR alebo digitalizovaného archívu TASR, ako súčasť Služieb, ktoré vytvárajú funkčný rámec Služieb (formu) a ich náplň (obsah).

 

2.            Obsah Užívateľa. Obsahom Užívateľa sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vr. diel autorských) poskytnuté Užívateľom v súvislosti s Užívaním Služieb (napr. texty, obrázky, videá a pod).

 

3.            Obsah Tretích osôb. Obsahom Tretích osôb sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vr. diel autorských) Tretích Osôb zobrazované v rámci Služieb.

 

7.       Užívateľský účet. Užívateľský účet vzniká úspešnou registráciou a obsahuje parametre Užívania Služieb (napr. užívateľské meno, zvolenú e-mailovú adresu, nastavenie Služieb a pod.).

 

3.              Užívanie Služieb a registrácia Užívateľa

1.       Registrácia. Pre Užívanie Služieb je nevyhnutné prevedenie registrácie tam, kde pre takéto použitie Služieb je registrácia na Webových stránkach TASR stanovená.

 

2.       Registračný formulár. Registrácia sa vykonáva vyplnením a odoslaním registračného formulára. Registračný formulár je oprávnená vyplniť a odoslať iba osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá k právnym úkonom alebo osoba mladšia ako 18 rokov za prítomnosti svojho zákonného zástupcu, ktorý rovnako za túto osobu vysloví súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 

3.       Registračný proces. Registrácia sa vykonáva na Webovej stránke príslušnej k danej Službe, kde je presne popísaný registračný proces. Zaregistrovať sa môže aj taký návštevník Služby, ktorý súvisiace stránky ani Službu nehodlá zatiaľ využívať.

 

4.       Registračné údaje. Pri registrácii je Užívateľ povinný uviesť správne a úplné údaje o svojej osobe.

 

5.       Súhlas s VZP. Pred dokončením registrácie je Užívateľ povinný zoznámiť sa s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Udelenie súhlasu je nevyhnutnou podmienkou pre dokončenie registrácie a Užívania Služieb. Súhlas Užívateľ vyjadruje zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami ktoré je umiestnené v registračnom formulári. Pre vylúčenie pochybností strany vyhlasujú, že vykonaním registrácie Užívateľ vyslovuje súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, výslovne akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v nich stanovené.

 

6.       Vznik zmluvného vzťahu. Okamihom dokončenia registrácie (tj. _ potvrdením o úspešnom dokončení registrácie) je založený zmluvný vzťah medzi Užívateľom a TASR, ktorý sa riadi týmito Podmienkami. Týmto dojednaním nie je dotknutá možnosť vzniku zmluvného vzťahu faktickým začatím používania Služby bez predchádzajúcej registrácie.

 

7.       Užívateľský účet. Dokončením registrácie je Užívateľovi založený Užívateľský účet.

 

8.       Užívateľské meno. Meno, ktoré Užívateľ uvedie pri registrácii ako svoje užívateľské meno je TASR oprávnená zverejniť v spojitosti s akýmkoľvek Obsahom Užívateľa poskytnutým príslušným Užívateľom.

 

9.       Rozšírenie údajov. TASR je oprávnená kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s poskytovaním Služieb zmeniť rozsah pre registráciu požadovaných údajov a vyžadovať oznámenie ďalších údajov o Užívateľovi.

 

10.        Podmienky Užívania Služieb. V prípade akéhokoľvek Užívania Služieb, kedy sa nevyžaduje prevedenie registrácie, sa Užívanie Služieb riadi týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Užívateľ je povinný sa s týmito Podmienkami zoznámiť a vyslovuje s týmito Podmienkami súhlas so začatím Užívania Služieb. Ak Užívateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania Služieb. Zmluvný vzťah vzniká okamihom začatia Užívania Služieb.

 

11.        Verejné stránky. Pre použitie Verejných stránok je TASR oprávnená požadovať poskytnutie ďalších údajov Užívateľa. TASR môže umožniť Užívateľovi vytvoriť na Verejných stránkach svoj profil. V prípade odstránenia užívateľského profilu Užívateľom je TASR oprávnená odstrániť z Verejných stránok všetok poskytnutý Obsah Užívateľa.

 

4.              Práva a povinnosti

1.       Vyhlásenie Užívateľa. Užívateľ voči TASR prehlasuje a zaručuje sa, že:

1.   je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek,

2.   nebol zbavený spôsobilosti k právnym úkonom,

3.   jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcom mu vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a na užívanie Služieb,

4.   všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii či na iné použitie Služieb poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,

5.   používaním Služieb zo strany Užívateľa za podmienok uvedených v týchto Podmienkach nedôjde k porušeniu platných právnych predpisov,

6.   sa pred začatím užívania Služieb dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi a

7.   si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania Služieb môže stratiť dočasne či trvalo prístup k Obsahu, a to ako Obsahu TASR, Obsahu Užívateľa, aj Obsahu Tretích osôb.

 

2.       Všeobecné Záväzky Užívateľa. Užívateľ sa bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, zaväzuje, že:

1.   nevykoná registráciu či nezačne užívanie iných Služieb, ak by jej prevedením zo strany Užívateľa došlo k porušeniu platných právnych predpisov,

2.   nebude používať Služby, pokiaľ by ich použitím zo strany Užívateľa došlo k porušeniu platných právnych predpisov,

3.   ak má menej ako 18 rokov, nebude používať Služby, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov,

4.   bude používať Služby iba na účel, na ktorý sú určené,

5.   pre prístup k Službám nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie ako rozhranie poskytnuté na tento účel TASR,

6.   zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných pre prihlásenie Užívateľa a pre prístup k Službám, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej Tretia osobe,

7.   ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek Treťou osobou, bezodkladne oznámi túto skutočnosť TASR,

8.   ak zistí zneužitie svojich autorských práv či iných práv k ním poskytnutému Obsahu Užívateľa, bezodkladne oznámi túto skutočnosť TASR,

9.   nebude sa v súvislosti s užívaním Služieb dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania a

10. nebude robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Služby (alebo siete a servery pripojené k Službám).

 

3.       Všeobecné oprávnenia TASR. Spoločnosť TASR je, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, oprávnená :

1.   kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať používateľa ukončiť, pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie akejkoľvek Služby či akokoľvek zmeniť spôsob poskytovania akejkoľvek Služby, a to vo vzťahu ku všetkým Užívateľom alebo iba vo vzťahu k niektorým Užívateľom, bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa, a to vrátane zmazania, odstránenia alebo zneprístupnenia Obsahu Užívateľa,

2.   kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa zrušiť či zablokovať Užívateľský účet Užívateľa,

3.   kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať používateľa rozšíriť, obmedziť či inak zmeniť Obsah TASR

4.   opatriť Obsah TASR za účelom jeho ochrany proti neoprávnenému použitiu vodoznakom, a to viditeľne, neviditeľne alebo elektronicky a

 

5.   zaobstarať Obsah TASR technológiou riadenia digitálnych práv, ktorá umožňuje vyhľadávanie alebo sledovanie Obsahu TASR, prípadne zaobstarať Obsah TASR ďalšími spôsoby ochrany, monitoringom alebo vyhľadávaním neoprávneného obsahu (systém riadenia práv - RMS).

 

4.       Práva k ochranným známkam a duševnému vlastníctvu. Okrem prípadov výslovne uvedených v prílohe č. 1, nevznikajú Užívateľovi k Obsahu TASR žiadne autorské či iné práva. TASR si k celému Obsahu TASR uplatňuje autorské práva a iné príbuzné práva duševného vlastníctva. Užívateľ berie na vedomie, že na základe týchto Podmienok nie je oprávnený užívať ochranné známky TASR, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a obchodné prvky TASR.

 

5.       Zakázané Použitie Služieb. Užívateľ nesmie poškodiť alebo prerušiť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných TASR, alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb Tretími osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženiny Obsahu TASR, akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služieb, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných TASR.

 

6.       Licencia k Obsahu Užívateľa. Ak Užívateľ v súvislosti s využívaním Služieb prenesie na Verejné stránky akékoľvek texty, obrázky, videá, či iné autorské diela (ďalej len Predmet licencie), bezplatne, výslovne a dobrovoľne tým poskytuje TASR nevýhradnú priestorovo a časovo neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia Predmetu Licencie, najmä na oprávnenie pozmeniť, upraviť, kopírovať, distribuovať, odovzdávať a iným spôsobom Predmet licencie oznamovať verejnosti, či inak ho rozširovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, či inak zverejňovať, poskytovať tieto oprávnenia a udeľovať sublicencie alebo postúpiť licenciu k Predmetu licencie Tretím osobám, a vytvárať z nich súborné, či odvodené diela.

 

1.            Užívateľ voči TASR prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený TASR poskytnúť licenciu k Predmetu Licencie podľa týchto Podmienok a že poskytnutím takej licencie Užívateľom ani jej užívaním zo strany TASR nedôjde k porušeniu práv tretích osôb.

2.            TASR nie je povinná Predmet licencie akokoľvek užívať a je oprávnená Predmet licencie kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Webových stránok prevádzkovaných TASR.

 

7.       Spoplatnenie. Niektoré Služby sú TASR ponúkané ako služby spoplatnené (napr. poskytovanie licencie). V prípade spoplatnenia Služby je táto skutočnosť pri príslušnej Služby uvedená, prípadne je pri takej Službe stanovená výška ceny za túto Službu. Výška ceny za Službu je platná v okamihu uskutočnenia objednávky tejto Služby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára k takejto Službe.

 

8.       Zásady správania sa Užívateľa.

1.            Porušovanie právnych predpisov. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním Služieb a súhlasí s tým, že Služby nebude používať na žiadne aktivity, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpisy SR či iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, pravidlami používania služieb TASR a jej oprávnenými záujmami, ako aj všeobecne uznávanými zásadami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet.

 

2.            Užívateľ je povinný vždy rešpektovať práva TASR a Tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

 

3.            Užívateľ najmä nesmie :

1.   užívať ktorúkoľvek Službu TASR v rozpore s týmito Podmienkami,

 

2.   odstraňovať či meniť oznámenia o autorskom práve alebo o vlastníctve či iné oznámenia a informácie obsiahnuté v Obsahu TASR a Obsahu Tretích osôb,

 

3.   zneužívať Webové stránky na predaj alebo kúpu výrobkov či služieb Užívateľa alebo Tretích osôb či inak komerčne užívať akékoľvek Služby spôsobom oprávneným poškodiť TASR,

 

4.   získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Užívateľov či odstraňovať alebo meniť akékoľvek identifikačné údaje iných Užívateľov Služieb,

 

5.   zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby, alebo sa pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služieb,

 

6.   vyvolať dojem, že Užívateľom Služby je iná právnická alebo fyzická osoba, než Užívateľ, alebo vytvárať Užívateľské Účty, ktorých parametre (napr. adresa emailovej schránky) môžu vzbudiť pohoršenie či sú v rozpore s morálnymi alebo etickými pravidlami,

 

7.   vedome blokovať akúkoľvek technológiu alebo nástroj slúžiaci TASR na ochranu Obsahu Služieb,

 

8.   používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR deep linking alebo iný softvér či automatické zariadenie, technológie alebo algoritmy na crawlovanie,“, „scrollovanie“, vyhľadávať alebo monitorovať webové stránky prevádzkované TASR či neoprávnene získavať alebo kopírovať Obsah TASR a Obsah Tretích Osôb,

 

9.   kopírovať, presmerovávať alebo inak zneužívať Webové stránky alebo akýkoľvek Obsah TASR a Obsah Tretích osôb,

 

10. skúmať, skenovať alebo testovať bezpečnosť Webových stránok alebo podporujúce siete, vyhľadávať alebo zhromažďovať informácie o návštevníkoch týchto Webových stránok alebo osobné údaje o Užívateľoch či iných zákazníkoch TASR,

 

11. používať akékoľvek zariadenia, softvér alebo postup, ktorý narúša riadne fungovanie Webových stránok alebo akékoľvek transakcie vykonávané prostredníctvom Webových stránok alebo ktorý je spôsobilý poškodiť iného Užívateľa Služieb,

 

12. porušovať práva TASR alebo Tretích osôb iným spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. porušením práv k ochrannej známke či iných práv Tretích osôb a spoločnosti TASR a

 

13. pokúsiť sa konať ktorýmkoľvek tu zakázaným spôsobom.

 

4.            Užívateľovi sa ďalej výslovne zakazuje odovzdávať TASR (tj. umiestňovať, nahrávať, odkazovať či inak šíriť) Obsah Užívateľa, ktorý najmä :

1.   porušuje práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s právom autorským, priemyselné práva a pod.) iných osôb,

 

2.   vedie k nekalosúťažnému konaniu, ktoré je v rozpore s predpismi upravujúcimi súťaž v hospodárskom styku alebo so zvyklosťami súťaže, pričom môžu poškodiť dobrú povesť alebo ohroziť chod alebo rozvoj podniku súťažiteľa,

 

3.   obsahuje neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prislúcha výhradné právo Tretích osôb, alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné,

 

4.   obsahuje akékoľvek časti, ktoré podnecujú alebo smerujú k neplneniu povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona alebo trestnému činu alebo schvaľujú trestný čin alebo verejne vychvaľujú pre trestný čin jeho páchateľa,

 

5.   obsahuje akékoľvek časti, ktoré zvádzajú ku zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporujú alebo podnecujú zneužívanie takých látok,

 

6.   obsahujú akékoľvek časti, ktoré sa vyhrážajú iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu,

 

7.   obsahuje akékoľvek časti, ktoré hanobia niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,

 

8.   obsahuje akékoľvek časti, ktoré podnecujú k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo na obmedzovanie práv a slobôd jej príslušníkov,

 

9.   obsahuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá,

 

10. obsahuje pornografické diela alebo umožňuje osobám mladším ako osemnásť rokov prístup k akýmkoľvek pornografickým dielam,

 

11. obsahuje nepravdivý údaj o inej osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť tejto osoby u spoluobčanov, najmä poškodiť ju v zamestnaní, narušiť jej rodinné vzťahy alebo spôsobiť jej inú vážnu ujmu,

 

12. podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam,

 

13. sú v akomkoľvek inom ohľade v rozpore s dobrými mravmi.

 

9.       Sankcie. V prípade, že Užívateľ užíva ktorúkoľvek Službu v rozpore s týmito Podmienkami, má  TASR právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a bez akéhokoľvek nároku zo strany Užívateľa ukončiť či obmedziť poskytovanie Služieb, zmazať, odstrániť alebo inak zneprístupniť Obsah Užívateľa, alebo zrušiť či zablokovať Užívateľský účet.

 

5.              Ochrana osobných údajov

1.       Ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente.

 

2.       Cookies. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade použitia Webových stránok, zašle TASR počítaču Užívateľa súbor - tzv cookies, ktoré umožňujú uchovať informácie o preferenciách Užívateľov, a ďalej automaticky zhromažďuje určité informácie a uchová ich v súboroch TASR. Tieto informácie obsahujú adresy internetového protokolu (IP), typ vyhľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce / východzie stránky, operačný systém, údaje o dátume / čase a clickstreamové dáta. Takto získané informácie, ktoré neidentifikujú individuálneho Užívateľa, je TASR oprávnená použiť pre správu Webových stránok, pre sledovanie pohybu Užívateľov po Webových stránkach a pre zhromaždenie demografických údajov o užívateľskej základni. TASR je oprávnená priradiť takto zhromaždené údaje k osobne identifikovateľným údajom. IP adresy sú spojené s osobne identifikovateľnými údajmi pre rozdelenie typov zákazníkov na štatistické účely. V prípade tzv. cookies môže Užívateľ vo svojom vyhľadávači nastaviť odmietnutie cookies s tým, že prístup na niektoré alebo všetky prvky Webových stránok môže v takomto prípade byť obmedzený alebo zastavený.

 

3.       Štatistická dáta. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím a/alebo zverejnením registračných a štatistických údajov TASR a prepojených osôb pre rozvoj a prevádzku poskytovaných Služieb. TASR je oprávnená oznamovať prepojeným osobám na účely prevádzkovania serverov prepojených osôb štatistické údaje týkajúce sa Užívateľov. Štatistické údaje a ich zostavy však nebudú obsahovať osobné údaje takého charakteru, ktoré by mohli na základe jedného alebo viac týchto údajov, priamo alebo nepriamo identifikovať Užívateľa alebo ktoré by umožnili akejkoľvek Tretej osobe Užívateľa kontaktovať.

 

 

6.              Vylúčenie zodpovednosti

1.       Vylúčenie záruk. Služby poskytované TASR Užívateľovi sú poskytované tak ako sú. TASR neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb, Obsahu TASR a Obsahu Tretích strán, najmä žiadne záruky ohľadom funkčnosti a dostupnosti Služieb. Najmä Užívateľovi nezodpovedá za to, že:

1.   Služby budú dostupné nepretržite dvadsať štyri hodín denne, sedem dní v týždni,

2.   Služby budú plne funkčné po celú dobu dostupnosti Služieb,

3.   Služby budú poskytované bez chýb,

4.   Obsah TASR či Obsah Tretích Osôb je presný či správny a neporušuje žiadne práva Tretích osôb a

5.   akákoľvek časť Obsahu TASR licencovaná Užívateľom bude vždy umiestnená a dostupná na Webových stránkach.

 

2.       Zodpovednosť za škodu. Užívateľ prehlasuje, že berie na vedomie, že TASR neposkytuje ohľadom poskytovania Služieb žiadne záruky, a že je preto poskytovanie Služieb spojené s určitým rizikom ; toto riziko Užívateľ akceptuje a zaväzuje sa urobiť všetky primerané kroky na to, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku ujmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s užívaním Služieb.

1.            K tomu sa Užívateľ najmä zaväzuje

1.   pravidelne vhodným spôsobom zálohovať všetok Obsah Užívateľa a Užívateľom oprávnene licencovaný Obsah TASR a

2.   činiť ďalšie vhodné opatrenia.

 

2.            TASR Užívateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu či nepriamu ujmu či škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním Služieb, Obsahu TASR či Obsahu Tretích osôb. TASR voči Užívateľovi najmä nezodpovedá za:

1.   nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť či funkčnosť akejkoľvek Služby,

2.   stratu, neuloženie alebo poškodenie akéhokoľvek Obsahu Užívateľa a Užívateľom oprávnene licencovaného Obsahu TASR,

3.   akýkoľvek následok poskytnutia nesprávnych, nepresných či neúplných údajov o Užívateľovi pri začatí poskytovania Služieb (či akejkoľvek následnej zmene),

4.   akýkoľvek následok porušenia povinností zo strany Užívateľa ohľadom ochrany hesla a prístupových údajov k Užívateľskému účtu alebo profilu,

5.   akýkoľvek následok používania Služieb a

6.   dostupnosť a obsah webových stránok Tretích osôb, na ktoré sú na Webovej stránke umiestnené odkazy.

 

    1.  TASR aj Užívateľ vyhlasujú, že úmyslom zmluvných strán je, v maximálnej miere obmedziť zodpovednosť TASR v súvislosti so Službami voči Užívateľovi.

 

4.       Zodpovednosť podľa osobitných predpisov. TASR v súlade s ustanoveniami zákona o elektronickom obchode, zásadne nezodpovedá za Obsah Užívateľa.

 

5.       Limitácia škody. Strany sa dohodli, že rozsah náhrady škody, ktorá môže vzniknúť Užívateľovi v dôsledku jedného alebo viacerých porušení povinností TASR vyplývajúcich z týchto Podmienok, sa obmedzuje čiastkou 300€ (slovom: tristo eur), pričom táto čiastka zodpovedá výške škody, spôsobenej Užívateľovi, ktorú strany môžu v tejto súvislosti rozumne predvídať s prihliadnutím ku všetkým skutočnostiam, ktoré v čase začatia užívania Služieb Užívateľom strany môžu alebo majú poznať.

 

6.       Odškodnenie. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť  TASR za všetku ujmu, ktorá jej vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Užívateľom vrátane   ujmy, ktorá TASR vznikne v súvislosti s Obsahom, ktorý Užívateľ umiestni na Webových stránkach.

 

7.       Zmluvná pokuta. V prípade neoprávneného použitia takej časti Obsahu TASR (okrem Diel, ako sú definované v prílohe č. 1 týchto Podmienok), ku ktorej možno v súlade s právnym poriadkom SR a Webovými stránkami nadobudnúť licenciu, sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť TASR zmluvnú pokutu vo výške 1000 € (slovom: tisíc eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo  TASR požadovať príslušnú náhradu škody, vrátane škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty a uplatnenie ďalších práv, ktoré slovenské právne predpisy v tejto súvislosti TASR poskytujú. Zmluvná pokuta za neoprávnené použitie Diel je obsiahnutá v prílohe č. 1.

 

7.              Súhlas s Podmienkami

1.       Súhlas s Podmienkami. Každý z Užívateľov je povinný sa pred začatím užívania Služieb zoznámiť s týmito Podmienkami a vyjadriť s nimi svoj súhlas. Súhlas možno vyjadriť buď priamo kliknutím na tlačidlo vyjadrujúce súhlas so znením týchto Podmienok alebo fakticky tým, že Užívateľ začne používať akúkoľvek zo Služieb. Ak Užívateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania Služieb.

 

2.       Zmeny a účinnosť zmien Podmienok:

1.            Zmeny podmienok.  TASR je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. O zmene Podmienok bude TASR Užívateľa informovať aspoň 30 dní pred plánovaným dňom účinnosti nového znenia Podmienok vyvesením oznámenia o novom znení Podmienok spoločne s novým znením Podmienok a/alebo zaslaním oznámenia o zmene Podmienok na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú pri registrácii a/alebo pri vytvorení profilu (či ich zmene), a/alebo pri objednávke služieb TASR na Webových stránkach a/alebo pri začatí používania iných Služieb, pre ktoré TASR vyžaduje poskytnutie emailovej adresy Užívateľa.

 

2.            Účinnosť zmien Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom určeným TASR, avšak vo vzťahu ku každému Užívateľovi iba v prípade, že Užívateľ s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje buď kliknutie na príslušné tlačidlo vyjadrujúce súhlas sa zmenou Podmienok alebo pokračovanie v používaní Služieb zo strany Užívateľa aj po dátume určenom TASR ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Ak Užívateľ sa zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania Služieb po dátume určenom TASR ako dátum účinnosti zmeny Podmienok.

 

3.            Pre vylúčenie pochybností strany prehlasujú, že Užívateľ, ktorý sa už v minulosti zaregistroval v rámci používania niektorej zo Služieb predo dňom účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok a naďalej na základe pôvodnej registrácie Užíva Služby, stáva sa bez ďalšieho Užívateľom podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok a má sa za to, že vykonal registráciu v zmysle čl. 3. týchto Podmienok.

 

8.              Rôzne

1.       Porušovanie práv Užívateľa. V prípade, že Užívateľ zistí, že na Webových stránkach dochádza k porušovaniu jeho autorských práv, informuje TASR o takomto porušení oznámením obsahujúcim :

a) fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorského práva alebo osoby oprávnenej konať ako zástupca vlastníka autorského práva,

b) popis diela alebo diel, na ktoré sa tvrdená ochrana podľa autorského práva vzťahuje, a ktorého sa podľa Užívateľa porušenie týka, rovnako ako identifikáciu materiálu, ktorý toto porušenie obsahuje,

c) popis miesta, kde je tento materiál umiestnený na Webových stránkach,

d) dostatočné informácie umožňujúce TASR Užívateľa kontaktovať (napr. adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa),

e) ďalšie informácie, o ktoré Užívateľa  TASR v tejto súvislosti požiada. V prípade, že  TASR dôjde k záveru, že na Webových stránkach dochádza k porušovaniu práv Užívateľa, bude Užívateľa kontaktovať s oznámením o ďalšom postupe.

 

2.       Vzťah k Tretím osobám:

1.            Obsah Tretích osôb. TASR nie je zodpovedná za Obsah Tretích osôb zobrazovaný Užívateľom v rámci Služieb či poskytovaný Užívateľom v rámci Služieb, a to najmä za reklamné oznámenie Tretích osôb zobrazované v rámci Služieb a softvér Tretích osôb ponúkaný Užívateľom ku stiahnutiu v rámci Služieb. TASR najmä nezodpovedá za to, že Obsah Tretích osôb nezasahuje do práv iných osôb.

 

2.            Obsah serverov Tretích osôb. Servery ani služby Tretích osôb nie sú TASR kontrolované a TASR nie je zodpovedná za obsah žiadneho zo serverov Tretích osôb, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Tretích osôb, ani za žiadne zmeny či aktualizácie serverov Tretích osôb. TASR nie je zodpovedná za žiadnu formu prenosu prijatého od akéhokoľvek servera Tretích osôb. Prepojenie serverov Tretích osôb so službami TASR neznamená, že by TASR schvaľovala obsah týchto serverov alebo bola v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľom.

 

 

3.       Uzatváranie zmlúv. V prípade uzavretia akejkoľvek zmluvy medzi Užívateľom – fyzickou osobou konajúcou mimo rámca obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a TASR prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. kúpna zmluva, licenčná zmluva) nebude použitie komunikačných prostriedkov spoplatnené.

 

4.       Dôvernosť. Všetky informácie, ktoré boli Užívateľovi v súvislosti so Službami TASR poskytnuté a ktoré TASR označí ako dôvernéalebo inak podobne označí či informácie, ktoré vzhľadom ku svojmu obsahu možno považovať za dôverné, nie je Užívateľ oprávnený oznamovať alebo inak zverejniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR, s výnimkou poskytnutia takejto dôvernej informácie zamestnancom, dodávateľom či iným osobám činným v prospech Užívateľa, ak je takáto znalosť dôvernej informácie potrebná pre realizáciu Služieb. Tento zákaz sa neuplatní v prípade informácií, ktoré sú verejne prístupné či voči ktorým má Užívateľ zákonnú informačnú povinnosť. Toto ustanovenie zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a TASR.

 

9.              Záverečné ustanovenia

1.           Komunikácia. Všetka komunikácia medzi TASR a Užívateľom môže byť uskutočňovaná buď písomne (v prípade TASR doručením na adresu jej sídla a v prípade Užívateľa doručením na adresu uvedenú Užívateľom pre užívanie Služieb alebo na adresu, na ktorej sa Užívateľ zdržuje), e- mailom (v prípade TASR doručením na e-mailovú adresu obchod@tasr.sk a v prípade Užívateľa na e-mailovú adresu uvedenú pre užívanie Služieb). Komunikácia zo strany  TASR vo vzťahu k jednému alebo viac Užívateľom môže byť TASR uskutočnená rovnako formou zverejnenia určitého oznámenia prostredníctvom Webových stránok (napríklad v prípade oznámenia zmeny týchto Podmienok). Pri použití niektorého z vyššie uvedených spôsobov komunikácie sa má za to, že bola zachovaná písomná forma. Ústna komunikácia medzi TASR a Užívateľom sa môže uskutočňovať prostredníctvom telefónu.

 

2.           Rozhodné právo a kolízne normy. Tieto Podmienky ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce alebo ktoré v budúcnosti vzniknú medzi TASR na strane jednej a Užívateľom na strane druhej v súvislosti so Službami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

3.           Riešenie sporov. Všetky spory vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo ktoré vzniknú v súvislosti so Službami, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v občianskom súdnom konaní pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

 

 

4.           Prílohy. Neoddeliteľnou súčasťou  Podmienok je príloha č. 1, upravujúca špeciálne zmluvné podmienky pre licenčné zmluvy k dielam.

 

5.           Zmluva o poskytovaní fotografických záberov. Ak nestanovuje zmluva o poskytovaní fotografických záberov uzavretá medzi TASR a Užívateľom inak, použijú sa na práva a povinnosti strán tejto zmluvy ustanovenia týchto Podmienok.

 

6.           Salvátorská klauzula. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť a je oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok, taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných ustanovení týchto Podmienok. TASR v takom prípade nahradí také neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.

 

7.           Nástupníctvo. Užívateľ je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva vyplývajúce z Užívania Služieb iba so súhlasom TASR, pričom právny nástupca Užívateľa je viazaný týmito Podmienkami.

 

8.           Účinnosť. Toto znenie Podmienok nadobúda účinnosť dňa xxxxxxV prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Podmienok, môže Užívateľ kontaktovať TASR na e-mailovej adrese: obchod@tasr.sk.
Príloha č. 1

ŠPECIÁLNE ZMLUVNÉ PODMIENKY

PRE LICENČNÉ ZMLUVY K DIELAM1.              Úvodné ustanovenia

1.       Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) so sídlom
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 37/B
, poskytuje za nižšie uvedených podmienok Užívateľom produkty, služby, softvér, internetové stránky a aplikácie zo spravodajského servisu TASR a z digitalizovaného archívu TASR umiestnené pod doménovým menom tasr.sk, a iných doménach prevádzkovaných TASR (ďalej len Služby, jednotlivo tiež Služba).

 

2.       Súčasťou ponúkaných Služieb TASR je poskytovanie licencií k Obsahu TASR, a to k obrazovému materiálu – fotografiám, ilustráciám a video nahrávkam (ďalej len Klip) či iným dielam, vrátane súvisiacich metadát, textov, záberov a informácií, umiestnených na Webových stránkach (ďalej len Diela).

 

3.       Vzťah TASR a Užívateľa pri uzatváraní licenčnej zmluvy na poskytnutie licencie k Dielam sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami dostupnými na adrese www.tasr.sk, touto prílohou č. 1 Špeciálne zmluvné podmienky pre licenčné zmluvy k dielam (ďalej len Zvláštne podmienky Licencie), ktoré sú súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok. Ak nestanovia tieto Zvláštne podmienky Licencie inak, použijú sa na práva a povinnosti TASR a Užívateľa Všeobecné zmluvné podmienky. Rozsah licencie k Dielam, ktorú TASR poskytuje Užívateľom (ďalej len Licencia) je stanovený v týchto Zvláštnych podmienkach Licencie, na Webových stránkach vzťahujúcich sa k jednotlivým Dielam a na daňovom doklade vystavenom TASR Užívateľovi vo vzťahu k cene Licencie, ktorý potvrdzuje Užívateľom objednaný rozsah Licencie (ďalej len Faktúra).

 

4.       Každý Užívateľ je povinný sa pred uzavretím licenčnej zmluvy na poskytnutie Licencie k Dielam zoznámiť so Všeobecnými zmluvnými podmienkami, vrátane týchto Zvláštnych podmienok Licencie. Objednaním Licencie Užívateľ súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami a týmito Zvláštnymi podmienkami Licencie a zaväzuje sa nimi riadiť. Ak Užívateľ s týmito Zvláštnymi podmienkami Licencie alebo Všeobecnými zmluvnými podmienkami nesúhlasí, je povinný zdržať sa objednávania Licencie.

 

5.       Užívateľ okrem Licencie nenadobúda žiadne ďalšie práva k licencovaným Dielam. Všetky Licenciou poskytnuté práva zostávajú vlastníctvom TASR. TASR si ku všetkým Dielam uplatňuje autorské práva alebo ich TASR používa na základe príslušnej licencie. Právo na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Dielam (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, súbory, fotografie, logá, symboly, všetok  publikovaný obsah, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve TASR alebo ich TASR používa na základe príslušnej licencie.   Užívateľ nie je oprávnený použiť Dielo ako ochrannú známku, obchodnú firmu či iné obchodné označenie.

 

6.       Ak nie je výslovne stanovené inak, majú pojmy používané v týchto Zvláštnych podmienkach Licencie význam definovaný vo Všeobecných zmluvných podmienkach. Pre vylúčenie pochybností sa v prípade Služby poskytovania Licencie k Dielam za Užívateľa považujú najmä objednávatelia Licencie k Dielam. Ak nevyplýva zo Zvláštnych podmienok Licencie inak, Dielami sa rozumie ako RM Diela, tak RF Diela a Klip (ako sú definované nižšie).

 

2.              Pravidlá poskytovania Licencie k Dielam

1.       Diela. Jednotlivé Diela, ku ktorým Užívateľ môže od TASR nadobudnúť Licenciu, sú umiestnené v katalógoch na Webových stránkach. Užívateľ berie na vedomie, že  TASR je oprávnená meniť tieto katalógy (napr. vyradením alebo pridaním položiek katalógu) a neručí Užívateľovi za to, že ním licencované Diela budú na Webových stránkach vždy dostupné. Užívateľ berie na vedomie, že Diela sú  TASR licencované tak, ako sú, tj. v takej forme a v takom rozsahu (tj. jednotlivým spôsobom použitia, územným a  časovým rozsahom práv k Dielam), ako je uvedené na Webových stránkach vzťahujúcich sa k jednotlivým Dielam. Užívateľ berie na vedomie, že Diela sú vyhotovené na účely spravodajstva a v prípade, že Užívateľ bude mať záujem o nadobudnutie práv k Dielam v inom rozsahu ako ponúkanom TASR, zodpovedá za nadobudnutie takých práv od Tretích osôb.

 

2.       Objednávka. Licencia k Dielu je objednaná Užívateľom vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, ktorý obsahuje okrem iného aj špecifikáciu rozsahu a účelu na ktorý má byť Dielo použité. Odoslaná objednávka Licencie je návrhom na uzavretie licenčnej zmluvy. Licenčná zmluva je uzatvorená v okamihu potvrdenia objednávky Užívateľa zo strany TASR. TASR potvrdí objednávku Užívateľa prostredníctvom e-mailovej adresy Užívateľa uvedenej v objednávke, prípadne iným spôsobom podľa dohody strán.

 

3.       Zrušenie objednávky. Užívateľ je oprávnený zrušiť svoju objednávku bez udania dôvodu až do okamihu doručenia potvrdenia objednávky Užívateľa zo strany TASR.

 

4.       Ceny a spôsob platby a kontrola plnenia. Cena Licencie k jednotlivým Dielam, mimo RM Diel (ako sú definované nižšie), je uvedená na Webovej stránke vzťahujúcej sa k jednotlivému Dielu. Cena Licencie k Dielu je platná v okamihu uskutočnenia objednávky vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Cena za Diela RM bude stanovená dohodou strán v závislosti na Užívateľom objednaných spôsoboch použitia Diela RM, časovom a teritoriálnom rozsahu použitia RM Diela a dĺžke požadovaného Klipu. Platbu ceny za Licenciu môže Užívateľ uskutočniť spôsobom uvedeným v objednávkovom formulári či iným spôsobom, ktorý bude medzi stranami dohodnutý (platba kartou, faktúra). Cena za Licenciu je splatná do 30 dní od dátumu vystavenia Faktúry alebo do dátumu splatnosti uvedeného na Faktúre podľa toho, ktorý dátum splatnosti nastane skôr. Užívateľ súhlasí so zasielaním elektronických faktúr v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania. Elektronická faktúra je daňovým dokladom. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry je zabezpečená kvalifikovaným  elektronickým podpisom v zmysle  § 71 ods. 3 písm. b)  zákona č. 222/2004 Z. z. a podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. TASR sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej sprístupnenia Užívateľovi. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Užívateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať TASR prostredníctvom e-mailovej adresy e-faktura@tasr.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a TASR nie je povinná jej odoslanie preukazovať.   

 

5.       Oneskorená platba ceny Licencie. V prípade, že Užívateľ nezaplatí cenu Licencie alebo jej časť v lehote, je Užívateľ povinný zaplatiť TASR úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky denne. V prípade, že Užívateľom je fyzická osoba - spotrebiteľ, bude výška úrokov stanovená v súlade s platnými právnymi predpisy. Ak nie je cena Licencie riadne uhradená, je TASR oprávnená účtovať Užívateľovi k dlžnej sume a úrokom z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 1,5% z dlžnej čiastky mesačne.

 

6.       Účinnosť Licencie a sprístupnenie Diela. Ak nie je dohodnuté inak, TASR zašle bezprostredne po zaplatení ceny Licencie Užívateľovi URL odkaz na Dielo. Prostredníctvom tohto odkazu bude licencované Dielo prístupné Užívateľovi počas trvania Licencie, nie však dlhšie ako 90 dní odo dňa zaslania odkazu. V prípade, že takto sprístupnená digitálna kópia Diela bude obsahovať chyby (okrem takých vád, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Diela) poskytne TASR podľa svojho uváženia Užívateľovi opravenú kópiu Diela alebo náhradnú kópiu Diela, a to za podmienky, že Užívateľ uplatní toto svoje právo do 10 dní od doručenia príslušného URL odkazu. Ak  TASR usúdi, že nie je možné poskytnúť náhradnú kópiu Diela, vráti Užívateľovi cenu za Licenciu, a to za predpokladu, že zo strany Užívateľa nedošlo k použitiu licencovaného Diela. Okamihom doručenia odkazu nadobúda Licencia účinnosť (tj. Užívateľ je oprávnený užívať Dielo v stanovenom rozsahu a na dohodnutý účel).

 

3.              Rozsah licencie.

1.       Vyhlásenie TASR. TASR prehlasuje, že je oprávnená poskytnúť Užívateľovi Licenciu v rozsahu stanovenom týmito Zvláštnymi podmienkami Licencie a/alebo Webovými stránkami vzťahujúcimi sa k jednotlivým Dielam a Faktúrou (ďalej len Rozsah licencie“), a že použitím Diela v Rozsahu Licencie nebudú porušené žiadne autorské, vlastnícke či iné práva Tretích osôb.

 

2.       Rozsah Licencie. Rozsah Licencie nezahŕňa, ak nie je stanovené inak, súhlas osôb na použitie ich obrazových snímok či iných záznamov. Užívateľ berie na vedomie, že Diela sú vyhotovené na účely spravodajstva a obrazové snímky osôb sú použité na základe zákonnej licencie podľa § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka. TASR neudeľuje Užívateľovi žiadne privolenia od fyzických osôb zobrazených na obrazových snímkach.  Užívateľ berie na vedomie, že na použitie obrazových snímok zobrazujúcich fyzické osoby nad rozsah zákonného oprávnenia uvedeného v § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákonnej licencie) sa vyžaduje súhlas dotknutých fyzických osôb, resp. ich oprávnených zástupcov. Získanie takéhoto súhlasu je povinný si zabezpečiť Užívateľ. Užívateľ v plnom rozsahu a výlučne zodpovedá Tretím osobám za škodu alebo nemajetkovú ujmu, ktorú týmto osobám spôsobí neoprávneným použitím obrazových snímok nad rámec zákonného oprávnenia (zákonnej licencie).

 

Rozsah Licencie ďalej nezahŕňa, ak nie je stanovené inak, oprávnenie na použitie iných autorských diel (napr. hudobných či výtvarných diel) zachytených na obrazovom materiáli (prípadne iných hnuteľných alebo nehnuteľných vecí zaznamenaných na obrazovom materiáli). Užívateľ zodpovedá za posúdenie, či na platné použitie Diel s takýmto obsahom je potreba získať ďalšie súhlasy alebo oprávnenie, a zodpovedá za získanie príslušných oprávnení.

 

Ak nie je v týchto Podmienkach, v konkrétnej Objednávke a Faktúre uvedené inak, Diela je Užívateľ oprávnený použiť výlučne jednorazovo. Pre opätovné použitie je Užívateľ povinný uskutočniť novú Objednávku a zakúpiť novú licenciu. Užívateľ nesmie Diela archivovať s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

3.       Diela Rights-managed (RM). K Dielam označeným na Webových stránkach ako Rightsmanageda/alebo RMposkytuje TASR nevýhradnú obmedzenú licenciu, a to pre spôsoby použitia, účel použitia a v územnom a časovom rozsahu dohodnutom stranami na základe objednávky Užívateľa. Cena za Licenciu k RM Dielu je stanovená v závislosti od rozsahu použitia Diela v Licencii a v prípade Klipu tiež od dĺžky tohto Klipu. V prípade dohody medzi TASR a Užívateľom, poskytne TASR Užívateľovi Licenciu k RM Dielu ako výhradnú, a to pre neobmedzený či obmedzený spôsob použitia.

 

4.       Diela Royalty-free (RF). K Dielam označeným na Webových stránkach ako Royalty-freea/alebo RFposkytuje  TASR, ak nie je stanovené inak, nevýhradnú, teritoriálne a časovo neobmedzenú licenciu a pre všetky v čase objednávky známe spôsoby použitia Diela, vrátane oprávnenia k spojeniu Diela bez zmeny alebo k spracovaniu s inými dielami a použitie takto vzniknutého diela (ďalej len Konečné dielo) v rozsahu a spôsobmi stanovenými pre použitie Diela. Cena za Licenciu k RF Dielam je stanovená ako jednorazový paušálny poplatok.

 

5.       Obmedzená licencia pre použitie Comp. TASR udeľuje týmto Užívateľom bezplatne licenciu po dobu 60 dní na účely stiahnutia rozmnoženiny Diela a posúdenia, či má Užívateľ záujem o kúpu Licencie k danému Dielu (ďalej len Comp Dielo). V prípade neregistrovaného Užívateľa, je Užívateľ oprávnený sťahovať Comp Dielo iba s viditeľným vodoznakom. TASR je oprávnená sprístupniť obrazový materiál Comp Diela bez viditeľného vodoznaku iba registrovaným Užívateľom. Obrazový materiál Comp Diela nie je Užívateľ oprávnený užiť v žiadnych verejne distribuovaných materiáloch (a to ani prípadne v rámci spoločnosti Užívateľa). Ak si nezakúpi Užívateľ Licenciu k obrazovému materiálu Comp Diela je povinný po uplynutí 60 dní od stiahnutia Comp Diela, Comp Dielo vymazať alebo inak odstrániť všetky kópie Comp Diela.

 

6.       Podlicencie. Ak nie je dohodnuté inak, nie je Užívateľ oprávnený poskytnutú Licenciu či akúkoľvek jej časť k Dielam previesť alebo postúpiť Tretej osobe. Užívateľ je oprávnený poveriť na spracovanie Diela v súlade s Licenciou svojho zamestnanca alebo dodávateľa za predpokladu, že zaistí dodržanie Podmienok a Zvláštnych podmienok Licencie takýmito osobami. Užívateľ zodpovedá TASR za porušenie Licencie svojimi zamestnancami či dodávateľmi.

 

7.       Zmena Rozsahu Licencie. Strany sa môžu dohodnúť na rozšírení Rozsahu Licencie. Cena za rozšírený Rozsah Licencie k Dielu bude stanovená dohodou strán.

 

8.       Licencia ku Konečnému dielu. Užívateľ týmto poskytuje TASR bezplatnú nevýhradnú a časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu ku Konečnému dielu za účelom použitia Konečného diela v ukážkach a prezentáciách na marketingové účely TASR, s účinnosťou od okamihu vytvorenia Konečného diela. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť či inak sprístupniť Konečné dielo TASR bezodkladne potom, čo bude Konečné dielo vytvorené. Konečným dielom sa na účely Zvláštnych podmienok Licencie rozumie aj dielo vytvorené Užívateľom na základe RM Diela, ak je Užívateľ na takéto použitie RM Diela v Licencii oprávnený.

 

4.              Povinnosti Užívateľa

 

1.       Informácie o autorskom práve. Ak bude Dielo použité v súlade s Licenciou k publikácii v médiách či k inému zverejneniu a/alebo rozširovaniu, je Užívateľ povinný označiť toto Dielo informáciou o autorovi tohto Diela, vo formáte: autor: TASR“, „autor: TASR/meno autora“, „autor: TASR/názov zahraničnej agentúry/meno autora“ alebo v inom formáte uvedenom na Webových stránkach vzťahujúcich sa ku konkrétnemu Dielu, a ďalej viditeľne pripojiť toto oznámenie k licencovanému Dielu. Označenie pôvodu zdroja resp. autorstva musí byť uvedené bezprostredne nad, pod, alebo vedľa fotografie. V prípade použitia Diela v súlade s licenciou na Užívateľom zriadených a spravovaných profiloch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter) a v rámci YouTube kanálu označenie pôvodu zdroja resp. autorstva  musí byť uvedené pri statuse a v samotnej správe.V prípade Klipu je Užívateľ povinný pripojiť takéto oznámenie v produkcii a v titulkoch Klipu či iného diela, v ktorom bol Klip použitý, a to vo formáte porovnateľnom pre akékoľvek iné obdobné oznámenie. Ak Poruší Užívateľ toto ustanovenie, je povinný zaplatiť TASR za každé takéto porušenie zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny Licencie konkrétneho Diela, ku ktorému nebolo riadne pripojené vyššie uvedené oznámenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo TASR požadovať príslušnú náhradu škody, vrátane škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty, a uplatnenie ďalších práv, ktoré slovenské právne predpisy v tejto súvislosti TASR poskytujú.

 

2.       Zakázané použitie Diel. Užívateľ nie je oprávnený použiť Diela v inom rozsahu a na iný účel ako v rozsahu uvedenom v Licencii. Ak nie je v Licencii stanovené inak, nie je Užívateľ oprávnený upravovať alebo meniť licencované Dielo, využívať ho ako ilustračnú fotku, s výnimkou štandardnej úpravy farby alebo drobného orezania z dôvodu obmedzeného priestoru. Užívateľ sa zaväzuje, že Konečným dielom nebudú porušené autorské práva či iné práva Tretích osôb. V prípade spojenia Diela s iným autorským dielom či iným materiálom alebo informáciami či iným spracovaním Diela, zodpovedá Užívateľ za akékoľvek porušenie práv Tretích osôb vzniknutých z takého spracovania Diela. Dielo ani Konečné dielo nesmie byť použité na nezákonné účely či účely v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ nie je najmä oprávnený použiť Dielo alebo Konečné dielo v pornografickom diele, pre hanobenie inej osoby alebo národa, etnickej skupiny, rasy, náboženstva, vierovyznania, politického presvedčenia a pod. či pre účel podpory hnutia propagujúceho potlačenie práv a slobôd človeka. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť TASR zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny Licencie za Dielo, ktoré bolo Užívateľom neoprávnene použité. Zaplatením zmluvné pokuty nie je dotknuté právo TASR požadovať príslušnú náhradu škody, vrátane škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty, a uplatnenie ďalších práv, ktoré slovenské právne predpisy v tejto súvislosti TASR poskytujú.

 

3.       Oznamovanie Diela. V prípade, že je Užívateľ oprávnený oznamovať Dielo prostredníctvom siete internet alebo prostredníctvom iného online média, je Užívateľ povinný zaistiť ochranu Diela, najmä proti kopírovaniu Diela. V prípade Klipu, je Užívateľ povinný zabezpečiť, že takéto Dielo zostane v priamej produkcii Užívateľa, pre ktorú bola zakúpená Licencia, a nebude vyhľadávané podľa záberu a sťahované pre vysielanie v porovnateľnej kvalite.

 

4.       Zálohovanie. Užívateľ je zodpovedný za zálohovanie Diel, na ktoré bola Užívateľovi zo strany TASR poskytnutá Licencia v súlade so Zvláštnymi podmienkami Licencie.

 

5.       Kópia Diela. Po ukončení platnosti Licencie je Užívateľ povinný zmazať všetky digitálne kópie licencovaného Diela, s výnimkou 1 digitálnej kópie Konečného diela, ktorú si je Užívateľ oprávnený ponechať na účely archivácie.

 

5.              Náhrada škody

1.       Náhrada škody. TASR zodpovedá Užívateľovi – spotrebiteľovi za škodu spôsobenú porušením vyhlásenia TASR podľa čl. 3.1 vyššie. V prípade Užívateľa, ktorý nadobudol Licenciu v súvislosti so svojou obchodnou či inou podnikateľskou činnosťou, zodpovedá TASR za škodu spôsobenú porušením vyhlásenia TASR podľa čl. 3.1 vyššie iba za podmienky, že taký Užívateľ o vzniku škody informuje TASR do 10 dní odo dňa, keď sa o takej škode dozvie. Strany sa dohodli, že rozsah náhrady škody, ktorá môže vzniknúť Užívateľovi, ktorý nadobudol Licenciu v súvislosti so svojou obchodnou či inou podnikateľskou činnosťou, v dôsledku jedného alebo viacerých porušení vyhlásení TASR v článku 3.1 vyššie, sa obmedzuje čiastkou vo výške desaťnásobku ceny Licencie skutočne prijatej TASR od Užívateľa, pričom táto čiastka zodpovedá výške škody spôsobenej Užívateľovi, ktorú strany môžu v tejto súvislosti rozumne predvídať s prihliadnutím ku všetkým skutočnostiam, ktoré v čase poskytnutia Licencie môžu alebo majú poznať.

 

2.       Nároky Tretích osôb. Užívateľ je povinný oznámiť TASR uplatnenie nároku Tretej osoby voči Užívateľovi v súvislosti s použitím Diela podľa Licencie. TASR je týmto oprávnená zastupovať Užívateľa v súvislosti s takto uplatneným nárokom Tretej osoby, vrátane súdneho či arbitrážneho konania.

 

6.              Odstúpenie od Licencie.

1.       Odstúpenie Užívateľa. Ak je Užívateľom osoba, ktorá nadobúda Licenciu v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je takýto Užívateľ oprávnený odstúpiť od Licencie iba v lehote 2 dní od dátumu vystavenia Faktúry, a to po zaplatení čiastky vo výške 50% z ceny Licencie stanovenej vo Faktúre. Užívateľ je ďalej povinný uhradiť TASR všetky náklady, ktoré TASR vynaložila na poskytnutie Licencie, napr. poplatky za spracovanie, manipuláciu, prepravu a pod. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia oznámenia TASR o odstúpení užívateľa od Licencie. V prípade, že Užívateľ je osoba, ktorá nenadobúda Licenciu v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je takýto Užívateľ oprávnený odstúpiť od Licencie v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

2.       Odstúpenie TASR. TASR je oprávnená odstúpiť od Licencie v prípade, že Užívateľ použije licencované Dielo v rozpore s dohodnutou Licenciou a týmito Zvláštnymi podmienkami Licencie alebo inak poruší svoje záväzky stanovené v týchto Podmienkach či Zvláštnych podmienkach Licencie. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia Užívateľovi oznámenia TASR o odstúpení od Licencie.

 

7.              Ukončenie Licencie.

1.       Výpoveď. Užívateľ-spotrebiteľ, ktorý nenadobudol Licenciu v súvislosti so svojou obchodnou či inou podnikateľskou činnosťou, je oprávnený vypovedať Licenciu, ktorej doba platnosti je dlhšia ako 1 rok, s výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. Užívateľ, ktorý nadobudol Licenciu v súvislosti so svojou obchodnou či inou podnikateľskou činnosťou je oprávnený vypovedať Licenciu iba ak tak ustanovuje platný právny predpis.

 

8.              Účinnosť.

1.       Toto znenie Zvláštnych podmienok Licencie nadobúda účinnosť 01.01.2024


 

 

Hneď to bude