Spracovanie osobných údajov


Informácie pre zákazníkov o spracúvaní osobných údajov
Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb Fotobanka.

 

  1. TASR A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 37/B, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých Zákonov, prevádzkovateľom. Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje TASR spracúva sú zákazníci - fyzické osoby, ktoré prostredníctvom webových stránok www.tasr.sk vykonajú registráciu vyplnením registračného formulára a/alebo vytvoria užívateľský profil a/alebo objednajú služby či tovar ponúkaný TASR vyplnením objednávkového formulára.

                          I.         Kontaktné údaje TASR : Kontaktné údaje prevádzkovateľa: sekrgr@tasr.sk

                        II.         Pri spracúvaní osobných údajov TASR ako prevádzkovateľ osobných údajov zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov ako aj za dodržiavanie pravidiel podľa Nariadenia GDPR. TASR zároveň prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím.

 

  1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

                          I.         TASR spracúva osobné údaje najmä za účelom

§  uzavretie a plnenie zmluvy medzi zákazníkom, resp. jeho oprávneným zástupcom, a TASR v rámci poskytovania služieb fotobanky;

§  sprístupnenia Diela v zmysle VZP v databáze fotobanky

§  vytvorenie a údržby užívateľských účtov zákazníkov;

§  vedenie databázy zákazníkov vrátane ich oprávnených zástupcov a štatistiky za účelom vyhodnotenia, udržania a zdokonaľovania vzťahov s nimi a vyvíjania svojich služieb a produktov;

§  zasielanie informácií a obchodných oznámení zákazníkom (marketingové účely).

                        II.         Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov, resp. ich oprávnených zástupcov, je plnenie si zmluvnej povinnosti TASR pri poskytovaní služieb fotobanky, aby zákazníci mohli plnohodnotne služby fotobanky využívať.

                       III.         Osobné údaje TASR spracúva v elektronickej podobe, avšak na základe tohto typu spracúvania nie sú robené žiadne rozhodnutia výlučne automatizovanými prostriedkami s účinkami vzťahujúcimi sa na dotknuté osoby.

  1. KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ TASR O ZÁKAZNÍKOCH SPRACÚVA

                          I.         TASR spracúva o zákazníkoch bežné osobné údaje, ktoré zákazníci – fyzické osoby TASR poskytujú v registračnom formulári a ďalej objednávkovom formulári. Ide najmä o meno, priezvisko, emailovú adresu, telefón, doručovaciu adresu, IČO, DIČ, krajinu. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné dokončiť registráciu a užívať služby TASR, ktorých využitie je podmienené registráciou. TASR je oprávnená kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zmeniť rozsah pre registráciu požadovaných osobných údajov a vyžadovať oznámenie ďalších údajov zákazníkovi. Bez poskytnutia takých ďalších osobných údajov nemôžu byť služby TASR ďalej poskytované. V takom prípade je TASR oprávnená zákazníkovi zrušiť Užívateľský účet a/alebo neumožniť prístup k jednotlivým Službám, ktorých užívanie je podmienené oznámením týchto ďalších údajov.

                        II.         Zákazník je povinný uvádzať presné osobné  údaje.

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

                          I.         TASR spracúva osobné údaje zákazníkov pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho bežné osobné údaje zákazníkov môžu byť v prípade potreby poskytované sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia osobných údajov zákazníkov. Zároveň má TASR zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje zákazníkov pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií (napr. inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori), ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. zákon o Policajnom zbore).

                        II.         TASR neprenáša osobné údaje zákazníkov do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.

5. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

TASR uchováva osobné údaje zákazníkov vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a/alebo po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku TASR. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

 

6.    PRÁVA ZÁKAZNÍKA

 

ü  Právo požadovať od TASR prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).

ü  Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti TASR bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.

ü  Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby agentúra bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a TASR je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

ü  Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby TASR obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) TASR už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody agentúry prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

ü  Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TASR alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov TASR, vrátane namietania proti profilovaniu. TASR nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

ü  Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli TASR, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Vyššie uvedené práva si môže zákazník uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla TASR alebo elektronicky, zaslaním žiadosti zodpovednej osobe.

 

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v TASR, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, TASR bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala agentúra interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

 

Zároveň má zákazník právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak TASR nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle GDPR.

 

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a plnenie zmluvy či už priamo so zákazníkom – fyzickou osobou alebo s obchodným partnerom. Požadované osobné údaje je zákazník povinný poskytnúť TASR na stanovené účely, v opačnom prípade by TASR nemohla riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce jej z obchodného vzťahu a z uzatvorenej zmluvy, nemohla by zákazníkovi sprístupňovať a poskytovať Diela v zmysle VZP

 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Hneď to bude